کلینیک فوق تخصصی قلب وعروق درمانهای نوین واریس ، ازبیش ازدوازده سال قبل توسط دکترمحمودهادی زاده (متخصص قلب وعروق وفوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی واینترونشنال فلبولوژی وفلوشیپ نارسایی قلب ، درمحیطی مجهزوزیباافتتاح شده است.
دکترمحمودهادی زاده ، بنیانگذاردرمان واریس وبیماریهای عروقی بااستفاده ازلیزراندوواسکولروRF می باشند.
دکترهادی زاده ، عضورسمی انجمن قلب وعروق ایران ، کالج کاردیولوژی امریکا ، انجمن قلب امریکا وانجمن نارسائی قلب اروپامی باشند .
هزاران بیماردرکلینیک واریس دکترهادی زاده تحت درمان قلب وعروق بابالن واستنت ودرمانهای نوین واریس بالیزروRF واسکلروتراپی بدون نیازبه بیهوشی وبستری وبدون جراحی قرارگرفته وبه درمان قطعی ودائمی واریس وبیماریهای قلبی ، عروقی دست یافته اند.

دکتر هادی زاده

بنیانگذار مرکز وریس اصفهان مجهزترین مرکز لیزر داخل عروقی و RF واریس