تلفن 0921101646 و 031324165 برای پاسخگویی و گرفتن نوبت ویزیت برای شما در نظرگرفته شده است.(درمانهای خانگی واریس)

آیا می خواهید درمورد درمانهای خانگی واریس اطلاعاتی کسب کنید؟

آیا شما هم تمایل دارید با دانستن روشهایی ساده بتوانید واریس خود را تحت کنترل در آورید؟

چطور باید به خودمان کمک کنیم تابتوانیم با اختلالات وریدی خود کنار بیاییم ومشکلات آنرا کم کنیم.

این مطالب وسایر مطالب در این مورد رادر این نوشته با شما مرورمی کنیم .

توصیه می کنیم که تاانتها این مطلب را پیگیری کنید .

در اینصورت می توانید اطلاعات کامل در مورد درمانهای خانگی واریس بدست آورید.

 

اقدامات ورزشی :

 

اول از همه اینرا بگوییم که درمانهای خانگی واریس نمیی توانند واریس شما رادرمان کنند.

لذا اگر واریس ونارسایی هایی وریدی دارید برای درمان آن حتما به بهترین متخصص واریس اصفهان مراجعه کنید.

حتما مقالات مختلف این سایت را مطالعه کنید وبا دکتر هادی زاده بهترین متخصص واریس اصفهان ( بهترین متخصص واریس اهواز) آشناشوید.

بهرحال باید بگوییم که ورزش واقدامات ورزشی برروی گردش خون تاثیر مثبت دارند. (درمانهای خانگی واریس)

اگر درست ورزش کنید می توانید به گردش خون وریدی از پاهای خود کمک زیادی کنید.

ورزشهای هوازی انجام دهید مثل شناکردن و پیاده روی وموارد مشابه باآن.

در اینصورت خروج خون از رگهای پاهای شما بهتر صورت می گیرد ولذا می توانید به بهبود بیماری خود کمک کنید.

 

توصیه های دیگر

 

توصیه های فراوانی برای درمان خانگی واریس وجود دارند.

این توصیه ها رامی توانید ازمطالب منتشرشده دکتر هادی زاده بهترین متخصص  واریس اصفهان وبهترین متخصص واریس مطلع شوید.

بطور خلاصه می توان گفت که سعی کنیید جسم سنگین بلند نکنید.

هرگونه ورزش قدرتی حرفه ای راکنار بگذارید.

بطور دایم و طولانی مدت روی پاها درجا نایستید.

ایستادن زیاد درجا بر روی پاها باعث می شود خون در پاها تجمع یابد و واریس شما بدتر شود.

از استفاده ازکمربندهای محکم خودداری کنید.

اگر کمربند سفت بسته شود باعث کاهش گردش خون از پاها به بالا می شود .

در نتیجه  شدت واریس بیشتر می شود.

از شاه بلوط هندی هم بعنوان یک ماده غذایی بعنوان یکی ازدرمانهای خانگی واریس استفاده می شود.

البته این درمانهای خانگی واریس  وهر روش خانگی دیگر تاحدودی درد وسنگینی پا را بهتر می کند .

بهترین درمان واریس، لیزر واریس است که در این سایت توضیح داده شده است .

مطالب بعدی در سایت دکتر هادیزاده بهترین متخصص واریس اصفهان بهترین متخصصص واریس اهواز در دسترس همگان است.