درمان واریس ونارسایی های وریدی

درمان واریس ونارسایی های وریدی یکی از نکات مهم بهداشتی وپزشکی مبتلابه بیماران می باشد.

بسیاری ازبیماران به واریس ونارسایی های وریدی مبتلا می شوند.

وریدهای واریسی وریدهای پیچ خورده و متسع شده هستند .

ودریدهای واریس بیشتر در اندام تحتانی قرار دارند.

پاتوفیزیولوژی دقیق این اختلالات وریدی مورد بحث است.

تعدادزیادی مقاله توسط دکترهادی زاده  بهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس اصفهان) .

درموردپاتوفیزیولوژی واریس وبیماری های وزیدی نگاشته شده است.

اما بطورکلی می توان گفت که واریس واختلالات وریدی نیازبه زمینه های ایجادی مختلف دارند.

ازجمله اینکه این بیماری هامستلزم استعداد ژنتیکی هستندو

طبق نظر بهترین متخصص واریس اصفهان، دریچه های ناکارآمدو ضعیف شدن دیواره عروقی دراین زمینه مهم هستند.

این مواردزمینه سازافزایش فشار داخل وریدی است.

___چه عواملی باعث ایجاد نارسایی وریدی وواریس می شوند؟

یکی ازمعروفترین عوامل خطر شامل سابقه خانوادگی بیماری وریدی است.

جنسیت زن رابایستی قطعایکی ازعواملی دانستکه درایجادواریس موثراست.

البته بایدگفت که به طورکلی درجنس زن ، اجتمال ایجادانواع اختلالات وریدی بیشتربه چشم می خورد.

درمان واریس
درمان واریس

چرااینحالت وجوددارد؟

یعنی چرااین اختلالات وریدی دربیماران جنس مونث بیشتردیده میشود؟

فرضیه های متعددی دراین زمینه به چشم می خورد.

برای کسب اطلاعات بیشتربه مقالات بهترین متخصص واریس مراجعه می گردد.

بهترین متخصص واریس (بهترین متخصص واریس اصفهان) دراین مقالات علت بیشتربودن واریس.

درزنان نسبت به مردان رابخوبی شرح داده اند.

سن بالاتررانیزباید طبق نظربهترین متخصص واریس اهواز( دکترهادی زاده) درنظرداشت.

سن بالا هم باعث افزایش احتمال ایجادبیماری می شود.

ازطرف دیگرسن بالادرتصمیم گیری درمورد درمان واریس نیز موثراست.

خواه این درمان واریس با لیزرواریس باشد یاروشهای قدیمی ترباشد.

___ سایرعوامل موثردرایجادنارسایی وریدی:

افزایش مزمن فشار داخل شکمی به دلیل چاقی یابهردلیل دیگرنییزمی توانداین مشکلات راایجادکند.

بعنوان مثال ممکنست بیمار دچارافزایش فشارداخل شکمی بدلیل تومورهای داخلی باشد.

بارداری نیزبسیارمهم است ومی توانداین مشکلات راایجادویاتشدیدنماید.

 یبوست مزمن رانیزمدنظرداشته باشید.

یبوست های مزمن وشدیدباعث افزایش زورزدن بیماردرموقع اجابت مزاج شود.

این موضوع باعث می شودکه فشارداخل شکم افزایش یابد.

ثانویه به این موضوع ، بیماردچار مشکلات بعدی ازجمله افزایش واریس می شود.

تومورهاهم یکی ازعوامل موثردرایجاداین مشکلات می باشند.

تومورهاهم بازمینه سازی ایجادلخته خون وهم باافزایش فشارداخل شکمی موثرند.

واین موضوع بستگی تمام به محل قرارگیری توموردارد.

البته میزان درگیری های ناشی ازتومورهاهم بسیارموثرهستند.

 ایستادن طولانی مدت هم یکی ازمعروفترین عوامل ایجادواریس ومشکلات وریدی است.

اگرمجبوریدمدت طولانی بصورت سرپابایستید، حتمامرتباحرکت کنیدتامشکل کمترایجادشود.

___علائم واریس شامل چه مواردی هستند؟

علایم مربوط به واریس وعوارض آن بسیارزیادهستند.

بطورمعمول علایم مربوط به واریس شامل احساس سنگینی ودرد است.

ازعلایم ومشکلات دیگرناشی ازاین بیماری ها، خارش یا سوزش است.

این علائم با ایستادن طولانی مدت معمولابدتر می شود.

___ عوارض واریس  و درمان واریس  با لیزرواریس:

عوارض بالقوه زیادی ممکنست ثانویه به واریس ونارسایی های وریدی رخ دهند.

برخی ازاین عوارض شامل عفونت و زخم پااست .

البته غالباعفونت خودناشی از زخم پامی باشد.

یعنی ابتدانارسایی وریدی باعث ایجاد زخم می شود.

حال چنانچه این زخم با درمان واریس ازطریق لیزرواریس درمان نشود، عفونت رخ می دهد.

ازدیگرعوارض نارسایی وریدی ،تغییرات استاز و ترومبوز است.

گزینه های درمانی محافظه کارانه مختلفی وجوددارند.

البته دقت کنیدکه این روشها، فقط برروی عوارض تاحدودی موثرهستند.

یعنی این مواردنمی توانند عوارض رادرمان نمایند.

ازجمله این روشها یکی ازآنهاشامل فشرده سازی خارجی است.

این فشرده سازی ازخارج ، همان استفاده ازجوراب واریس است.

اصلاح شیوه زندگی، مانند اجتناب از ایستادن و زور زدن طولانی مدت نیزبشدت توصیه می شود.

 ورزش های مناسب ، بسیارکمک کننده هستند.

پوشیدن لباس های مناسب، اصلاح عوامل خطر قلبی عروقی و…نیزمدنظرهستند.

 مداخلات ودرمانهای مفیدبرای کاهش ادم محیطی نیزنبایدفراموش شوند.

بهرحال هیجکدام ازمواردبالانمی توانندباعث  درمان واریس  شوند.

درمان واریس  بابهترین روش ، توسط  لیزرواریس انجام می شود.

___ توصیه هایی برای بیماران مبتلابه نارسایی وریدی وواریس:

بالا بردن پای آسیب دیده و کاهش وزن ، توصیه می شوند. 

درمانهای دارویی پزشکی تاحدودی برای بهبودوضعیت دردپاهاو…مفیدند.

ولی بهرحال درمان قطعی واریس ، لیزرواریس می باشد.

به همین دلیل بهترین متخصص واریس اصفهان، لیزرواریس دراصفهان راراه اندازی نمودند.

 درمان های مداخله ای شامل  لیزر داخل عروقی، RF داخل عروقی، اسکلروتراپی درون وریدی وسایرروشها است.

اگرچه جراحی زمانی بکارمی رفت، اما باتوسعه علم ، بوسیله لیزرورياRF جایگزین شده است .

لیزرواریس دراصفهان می تواند تحت بی حسی موضعی انجام شود.

این روش  نتایج بسیاربهتری نسبت به سایر درمان ها دارد.

درمان واریس
درمان واریس

___ نتایج تحقیقات:

شواهد موجود و دستورالعمل‌های بالینی مطالب مهمی را نشان می‌دهند .

ازجمله اینکه انجام کارآزمایی درمان فشرده‌سازی قبل ازانجام لیزرواریس ضروری نیست.

همچنین تحقیقات نشان می دهندکه بهترین درمان واریس ، لیزرواریس است.

وریدهای واریسی وریدهای زیر جلدی هستند که در حالت عمودی اندازه گیری می شوند .

این وریدها معمولابرجسته بوده وبه قطر حداقل 3 میلی متر گشاد می شوند.

آنها بخشی از مجموعه ای از اختلالات وریدی مزمن هستند.

 از تلانژکتازی های ظریف که وریدهای عنکبوتی نیز نامیده می شوند (کمتر از 1 میلی متر؛ ).

دسته دیگرازاختلالات وریدی،وریدهای شبکه ای (1 تا 3 میلی متر؛ ) هستند.

نارسایی مزمن وریدی و واریس عروق اختلال یافته باقطربیشترهستند.

این حالت ممکن است شامل ادم باشد.

هایپرپیگمانتاسیون ( سیاه شدن پوست )و زخم های وریدی هم قابل انتظارمی باشند.

بیماری مزمن وریدی معمولاً با استفاده از سیستم طبقه بندی CEAP توصیف می شود.

این سیستم براساس مراحل بالینی، اتیولوژیک، آناتومیک وپاتوفیزیولوژیک تقسیم بندی می شود. 

__ علت شناسی ( چه عللی باعث ایجادواریس می شوند؟)

درموردعللی که می تواننداین بیماری هاراپدیدآورند نظرات مختلف است.

به نظر می رسد که  رفلاکس دریچه ای  علت زمینه ای وریدهای واریسی باشد.

رفلاکس یعنی برگشت خون به جهت غیرطبیعی آن .

یعنی بجای آنکه خون سیاهرگی به سمت قلب حرکت کند، درجهت عکس آن حرکت نماید.

اینکه جه عامل یاعواملی باعث  این رفلاکس می شوند، مورد بحث است.

به مقالات بهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس اهواز) مراجعه شود.

اما بطورکلی می توان گفت که رفلاکس مستلزم یک استعداد ژنتیکی می باشد.

 دریچه های لانه کبوتری اگرناکارآمدشوندمی توانندزمینه این رفلاکس رافراهم کنند.

همچنین ضعیف شدن دیواره عروقی نیزنقش مهمی دراین بیماری دارد.

اگربه هردلیل دیواره ورید ضعیف شود، باعث گشادی رگ می شود ولذابرگشت خون اتفاق می افتد.

درزمینه علل ضعف دیواره ورید به مطالب بهترین متخصص واریس ( بهترین متخصص واریس صفهان).

(مطالب دکترهادی زاده)مراجعه ومطالب کاملتروموردنیازخودرامطالعه کنید.

ایشان بهترین متخصص واریس چهارمحال وبختیاری وبهترین متخصص واریس خوزستان نیزهستند.

افزایش فشار داخل وریدی درحقیقت می تواند یک زمینه لازم برای واریس ایجادنماید .

مثلااگربیماردچارلخته شده باشد، خون نمی تواندبطورمناسب جریان یابد.

بنابرنظربهترین متخصص واریس اصفهان(بهترین متخصص واریس شهرکرد) نتیجه این موضوع.

افزایش فشارداخل وریدی می باشد.

فشارداخل وریدی که افزایش یابدمی تواند خودباعث مشکلات بعدی شود.

درمان واریس
درمان واریس

___چرامشکل  دریچه ای رخ می دهد؟

 این مقاله باتوجه به مطالب بهترین متخصص واریس اهواز(دکترهادیزاده)است.

یکی ازعلل اختلال عملکرد دریچه به دلیل از دست دادن خاصیت ارتجاعی در دیواره وریداست .

مشکل دراین زمینه به این علت پیش می آیدکه عدم قرار گرفتن لت‌های دریچه بادربرابرهم ایجاد می‌شود.

این مشکل باعث می شودکه جریان خون معکوس  رخ دهد.

یعنی جریان خون از دیستال به پروگزیمال و سطحی به عمیق ایجادمی شود.

 دریچه های از کار افتاده یا ناکارآمد اجازه می دهند خون در جهت معکوس جریان یابد.

با افزایش فشار بر روی سیستم وریدی ، وریدهای بزرگتر گاهی کشیده و پرپیچ و خم می  شوند.

تنش برشی بر روی سلول های اندوتلیال وریدی به دلیل جریان خون معکوس باعث عوارض می شود.

جریان خون متلاطم و التهاب نیز از عوامل اتیولوژیک مهم برای بیماری وریدی هستند.

وریدهای واریسی در پاها ممکن است وریدهای سطحی بزرگتررا درگیر کنند .

همانگونه که گفتیم درمان واریس ونارسایی های وریدی بصورت اصولی بسیارمهم است.

بهترین درمان واریس دربیماران مبتلابه نارسایی وریدی ، لیزرواریس است.

لیزر واریس  در مرکزواریس اصفهان ( لیزرواریس دراصفهان) هیچگونه عوارضی بربیماران برجای نمی گذارد.

این درمان بصورت سرپایی انجام می شودوبانتایج بی نهایت عالی همراه می باشد.

شماره تلفنهای تماس بابهترین متخصص واریس (دکترهادی زاده):

03132242165

09211016462

اشتراک‌گذاری این مطلب

Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email
فهرست مطالب