22 ژوئن

لنفادم و ورم دست و پا

لنفادم یکی ازعلل ورم دست وپا است که می تواندبطورمجزاویادرهمراهی باواریس دیده شود  لذامرکزواریس اصفهان (مرکزواریس ودرمان لنفادم اصفهان) توجه شماعزیزان

GET TO KNOW US

OUR TEAM

OUR TEAM
Post not found!