ایسکمی در اثر واریس

بهترین متخصص واریس ایران

ایسکمی (کاهش خون رسانی در اثر واریس و نارسایی های وریدی )
از نظر ساختاری، سرخرگ ها خون روشن و تازه را از قلب به سرتاسر بدن می رسانند. سیاهرگ ها خون تیره که در واقع اکسیژن و مواد غذایی آن مصرف شده را از بافت ها و قسمت های مختلف بدن دریافت کرده و به قلب باز می گردانند .درصورتی که سرخرگ ها نتوانند خون و مواد غذایی را به خوبی به بافت های بدن برسانند ایسکمی که در واقع کاهش خون رسانی به بافت های بدن می باشد اتفاق می افتد. کاهش خون رسانی بر اثر رسوب مواد زائد در سرخرگ ها اتفاق می افتد که باعث می شود جریان خون در سرخرگ ها قطع شده و یا کاهش پیدا نمایند که این موضوع سبب می شود که قسمتی از بدن که خون رسانی آن کاهش یافته است دچار درد، بی حسی، تغییر رنگ و سیاهی و سایر عوارض شود که اگر به موقع تحت درمان قرار نگیرد باعث از بین رفتن اندام و سیاه شدن دست و پا می شود که در نهایت عضو مبتلا قابل نگهداری نبوده و بایستی جدا شود که به این موضوع آمپوتاسیون یا قطع عضو می گویند . ازطرفی دیگر گاهی کاهش خون رسانی به دلیل وارد آمدن فشار بر روی شریان ها (سرخرگ ها) ایجاد می شود و نهایتا خون رسانی به اندام را تحت تاثیر قرار می دهد که یکی از علل فشاربر روی سرخرگ ها، وجود اِدم (ورم شدید )در اندام ها می باشد. اِدم و ورم شدید باعث می شود فشار زیادی بر روی سرخرگ ها وارد شود که نهایتا باعث کاهش قطر آن و کاهش خون رسانی و یا قطع خون رسانی به اندام ها می گردد و این موضوع گاهی در مورد واریس های شدید اتفاق می افتاد. در واریس های شدید و نارسایی های وریدی عمقی فشار ناشی از تجمع شدید مایع باعث کاهش خون رسانی می شود که نهایتا باعث عوارض بعدی می باشد. بنابراین توصیه می شود که واریس و نارسایی های وریدی در اسرع وقت تحت درمان کامل با لیزر واریس قرار بگیرند.