ایسکمی در اثر واریس

ایسکمی در اثر واریس ایسکمی (کاهش خون رسانی در اثر واریس و نارسایی های وریدی ) از نظر ساختاری، سرخرگ ها خون روشن و تازه را از قلب به سرتاسر بدن می رسانند. سیاهرگ ها خون تیره که در واقع اکسیژن و مواد غذایی آن مصرف شده را از بافت ها و قسمت های مختلف […]