سندرم رینود(پدیده رینود)

سندرم رینود(پدیده رینود): 09211016462_ 03132242165دراختیارشماعزیزان جهت کسب اطلاعات کاملتردرموردبیماری های عروقی است.پدیده رینود به پدیده ای گفته می شود که در آن نوک انگشتان دست یا انگشتان پا در معرض سرما رنگ پریده و سپس آبی می شوند و با قرمز شدن در مرحله بهبودی به رنگ اصلی خود برمی گردند. اپیدمیولوژی و علل آن: [...]