علل ایجاد واریس

علل ایجاد واریس رگها دریچه های یک طرفه دارند تا خون فقط در یک جهت حرکت کند. اگر دیواره های ورید کشیده شده و انعطاف پذیری کمتری داشته باشند(الاستیک)،ممکن است دریچه ها ضعیف شوند. دریچه ضعیف شده می تواند باعث نشت خون به سمت عقب شود و باعث شود در نهایت خون در جهت مخالف […]